Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas fundacja@pomocnadlonpowypadku.pl

STATUT

f_statut

STATUT

FUNDACJI POMOCNA DŁOŃ PO WYPADKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja nosi nazwę „FUNDACJA POMOCNA DŁOŃ PO WYPADKU”
§2
1.Siedzibą Fundacji jest Rybnik
2.Właściwym Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
§3
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Bernadetą Breisa prowadzącą Kancelarię Notarialną Bernadeta Breisa i Wojciech Guziks.c. z siedzibą Rynek 1, 44-200 w Rybniku, za numerem Repetytorium A nr 7379/2015 w dniu 16.11.2015r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203), oraz niniejszego statutu sporządzonego przez: Krzysztofa Sałajczyka zwanego dalej Fundatorem.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§5
Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
§6
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.
3.W realizacji działań statutowych Fundacja może współpracować z organami władzy i administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, instytucjami naukowymi, jak osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.
4.W celu realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudnić pracowników etatowych, zleceniobiorców w ramach umów cywilno-prawnych oraz korzystać z pomocy wolontariuszy.

§7
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
§8
Fundacja może ustanawiać i przyznawać tytuły honorowe i inne wszystkim zasłużonym dla działania Fundacji.
§9
Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą nazwę i adres Fundacji, jak również logiem i symbolami zaakceptowanymi przez Zarząd Fundacji
ROZDZIAŁ II
CELE, ZASADY I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§10

Celem Fundacji jest:
1.Działalność pożytku publicznego w zakresie niesienia pomocy m.in. przez wspieranie i organizowanie leczenia , pomocy prawnej, psychologicznej i rzeczowej na rzecz: osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin.
2. Prowadzenia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3.Działalność prewencyjna i edukacyjna na rzecz podniesienia świadomości zagrożeń na drodze.
4. Prowadzenia działalności o charakterze charytatywnym, zdrowotnym i edukacyjnym w zakresie:
a. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
b. promocji i organizacji wolontariatu
c. pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji
d. organizacji akcji dobroczynnych
5.Wspieranie placówek medycznych specjalizujących się ratownictwem, hospitalizacją i rehabilitacją poszkodowanych w wypadkach.

§11
Działalność Fundacji skierowana jest przede wszystkim do:
1.osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin
2.osób niepełnosprawnych
3. dla osób przewlekle chorych i zależnych.
4.osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej

§12
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności charytatywnej, społecznej i wszelkiego rodzaju odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

1. Wspierania i organizowania różnych form leczenia, rehabilitacji i podnoszenia kondycji zdrowotnej
2. Organizowanie zjazdów i konferencji
3. Organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m. in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
4. Rehabilitację osób niepełnosprawnych.
5. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego dla osób poszkodowanych
6. Promocja i wsparcie wolontariatu;
7. Otwieranie i prowadzenie kont pomocniczych, celem gromadzenia środków finansowych na określone potrzeby podopiecznych.
8. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez szkolenia, wykłady i konferencje
9. Organizowanie i propagowanie rekonwalescencji w miejscowościach i ośrodkach uzdrowiskowych
10. Organizowanie kwest i okolicznościowych imprez w celu pozyskania funduszy
11. Nawiązywania kontaktów z ośrodkami rehabilitacyjnymi, sanatoryjnymi i wypoczynkowymi w celu realizacji założeń Fundacji oraz tworzeniu takich ośrodków i zarządzanie nimi przez samą Fundację.
12. Przeprowadzanie różnorodnych form akcji i kampanii społecznych na rzecz bezpieczeństwa drogowego;
13.Organizowanie opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i zależnych.
14. Wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji;
15. Oddziaływanie i lobbing na zmiany o charakterze systemowym;
16. Prowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla: osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dotkniętych przestępstwem.
17. Prowadzenie ośrodków leczniczych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych i wypoczynkowych;
18. Współpracowanie z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych;
19. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i ich rodzinami;
20. Gromadzenie i upowszechnianie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności;
21. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób pokrzywdzonych w wyniku wypadków komunikacyjnych;
22. Doradztwo i reprezentację prawną strony pokrzywdzonej;
23. Transportu chorych;
24. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia w szczególności dzieci.
25. Pomoc finansową i rzeczową dla osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
26. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia, w szczególności dzieci.
27. Wspieranie organizacyjne osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności poprzez udostępnianie konta Fundacji w celu pozyskiwania środków finansowych na leczenie i rehabilitację.
28. Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zbiórkę środków finansowych na realizowanie celów fundacji.
29. Organizowanie i finansowanie przejazdów osób niepełnosprawnych do placówek medycznych w celu odbycia przez nie rehabilitacji.
30. Współorganizowanie turniejów i innych imprez sportowych oraz zajęć dla zachowania oraz przywracania zdrowia.
31. Aktywne pozyskiwanie partnerów finansowych, wspierających statutowe działania fundacji.
§13a
NIEODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
1) PKD 94.99.Z –Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
2).PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
3) PKD 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek,
4) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,
5) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
6) PKD 86.10.Z – Działalność szpitali,
7) PKD 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna,
8) PKD 86.90.B – Działalność pogotowia ratunkowego,
9) PKD 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych,
10) PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
11) PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
12) PKD 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
13) PKD 88.99.Z Pozostałą pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
14)PKD 88.99.Z –Pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej.
15) PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi,
16) PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych,
17) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
18)PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza
19) PKD 93.29.Z – Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

§13b
ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
1.PKD 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
2) PKD 94.99.Z –Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych z wyłączeniem działalności świadczonej przez Fundację w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
3) PKD 88.99.Z Pozostałą pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem działalności świadczonej przez Fundację w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
4)PKD 93.29.Z –Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.
5)PKD 85.53.Z –Pozaszkolne formy edukacji jazdy i pilotażu
6) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
7) PKD 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
8) PKD 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
9) PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
10) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania prowadzone na rzecz podmiotów innych, niż korzystające z odpłatnych i nieodpłatnych usług Fundacji.
11) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych
12) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
13) PKD 63.12.Z – Przetwarzanie danych, hosting i podobną działalność na potrzeby inne niż Fundacja
14) PKD 63.11.Z – Działalność portali internetowych prowadzoną na potrzeby podmiotów innych niż Fundacja.
15) PKD 73.2 – Badanie rynku i opinii publicznej
16) PKD 14.1- Produkcję odzieży i dodatków do odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

§14

1. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości przeznaczony jest na realizację celów Fundacji.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być wykonywana również przez uczestnictwo w innych podmiotach gospodarczych na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§15
1.Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania, a w szczególności:
a)dotacje, subwencje oraz granty
b)darowizny, spadki i zapisy,
c)dochody z majątku Fundacji,
d)dochody z pozyskanych na realizację celów Fundacji środków unijnych.
e)dochody z nawiązek i świadczeń pieniężnych
f)dochody z odsetek bankowych
g)wpływy ze zbiórek publicznych
h)wpływy z 1% podatku
i)sponsoring
j)inne dochody
2.Majątek Fundacji może być lokowany w udziałach, papierach wartościowych i lokatach kapitałowych.

§16
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§17
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§18
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§19
Władzami fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
§ 20
Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się od jednego do trzech członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji oraz zaakceptowanej przez Fundatora.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. W przypadku rezygnacji członka w jednoosobowej Radzie, następnego członka powołuje Fundator.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 21
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 22
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
6. Nadzór nad działalnością Fundacji,
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
o likwidacji Fundacji.

§ 23
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 24
Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2..Pierwszy Zarząd Fundacji oraz Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
3.Powoływanie kolejnych zarządów i ich Prezesów leży wyłącznie w gestii Rady Fundacji
4.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5.Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady, przy akceptacji Fundatora.
§ 25
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a). Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b). Uchwalanie regulaminów,
c). Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d). Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e). Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f). Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, świadczenia pieniężne
i nawiązki sądowe,
g). Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 26
Sposób Reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Fundacji lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy złotych) — oświadczenia woli w imieniu Fundacji wymagają każdorazowej zgody Rady Fundacji.
§ 27
Zmiana Statutu

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
§ 28
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 29
Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 30
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 31
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

§32
Po likwidacji Fundacji równowartość funduszu założycielskiego (30.000 zł) wraca do Fundatora, a pozostała część majątku zostaje przekazana na rzecz innego podmiotu wskazanego przez Radę Fundacji.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§33
1. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej
2.Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji.